Algemene voorwaarden

“Blij jezelf “kinder coaching en opvoedondersteuning is opgericht door Barbara Stout-Wallaart op 04 April 2016 en is gevestigd in Alphen aan den Rijn.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65706056

Kindercoach Barbara richt zich op het coachen van kinderen tussen de 6 jaar en 18 jaar en op het ondersteunen van ouders /verzorgers in de opvoeding o.a. door middel van opvoedopstellingen.

In dit document staat Ik/mijn voor kindercoach Barbara Stout-Wallaart.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en offertes van en met kindercoach Barbara bij “blij jezelf” kinder coaching en opvoedondersteuning en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel voorbereidende als van uitvoerende aard.

VERTROUWELIJKHEID

Ik ben verplicht mijn beroepsgeheim in acht te nemen over alles wat er besproken wordt tijdens of in het kader van de coaching sessies.

Voor overleg met derde wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger van het betreffende kind of van het kind mits boven de 16 jaar.

Ik streeft ernaar mocht dit ter sprake zijn, betreffende informatie zo veel mogelijk samen met de ouder(s) over te brengen naar derden.

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden, dit wordt echter vooraf eerst met u besproken.

Dit is volgens, in overeenstemming met de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

COACHING van KINDEREN van 6 t/m 18 JAAR

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat in dien van toepassing toestemming voor coaching gegeven moet worden door beide gezaghebbende ouders.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat eventuele andere gezaghebbende ouder geïnformeerd wordt en toestemming geeft.

Ik neemt hierin geen verantwoordelijkheid.

AANSPRAKELIJKHEID

De begeleiding en coaching die ik aan bied is oplossingsgericht en gebaseerd op de methode van speltherapie.

Ik kan geen garanties geven over de resultaten van de coaching.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en maakt zijn eigen proces door, ondanks dat er veel verandering wordt doorgemaakt is dit niet altijd direct zichtbaar en meetbaar.

Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met geboden diensten.

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van mijn zijde.

REGELS ROND EEN AFSPRAAK VOOR KINDEREN

De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn.

Soms kies ik ervoor, kort telefonisch of mail contact te hebben en zo zaken tussentijds te communiceren met de ouders.

Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening, ouders maken zelf de keuze hierop in te gaan uiteraard.

OBSERVATIE EN VERSLAG

In overleg met of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging.

Vooraf wordt samen met de ouder(s) een inschatting gemaakt voor de benodigde tijd, deze tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd aan de opdracht gevende partij.

Op verzoek van de ouder(s) kan een verslag door mij gemaakt naar derden (bv school) worden gestuurd.

De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

TARIEVEN

De verschillende tarieven staan op de staan op de website vermeld.

Tariefwijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd.

Kort overleg, per telefoon of mail is bij de begeleiding van het kind inbegrepen.

Als er meer tijd nodig is (meer dan 15 minuten), dan wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

BETALINGSVOORWAARDEN

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen op de rekening van “blij jezelf” kinder coaching en opvoedondersteuning.

Mocht dit niet zijn voldaan binnen deze termijn dan volgt een herinnering die binnen 7 dagen betaald dient te zijn.

Bij de tweede herinnering brengt ik extra administratiekosten van €7,50 in rekening.

Mocht na de tweede herinnering nog niet aan de betalingsplicht zijn voldaan dan zal de vordering uit handen gegeven worden, de kosten die hieraan verbonden zijn zullen, volgens, in overeenstemming met de wet, volledig voor uw rekening zijn.

Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere behandelingen op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

VERHINDERING

Tijdig, minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd, verzetten van de afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of per mail of app.

Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht moeten worden.